SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COVENT AS

(Revidert juli 2021)

Disse salgs- og leveringsbetingelser har forrang fremfor andre betingelser i den utstrekning de ikke

uttrykkelig fravikes ved en skriftlig avtale mellom partene.

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser («Betingelsene») gjelder for salg og leveranser fra Covent AS («Selger) til kjøper («Kjøper»). Ved motstrid mellom Betingelsene og bestemmelser i andre avtalevilkår, går Betingelsene foran i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes i skriftlig avtale signert av begge parter. Ved bestilling og/eller avtale om leveranse av produkter eller tjenester fra Selger gir Kjøper sin aksept for dette. Dersom Kjøper har egne innkjøpsbetingelser, skal Betingelsene ha forrang foran disse, om ikke annet er eksplisitt avtalt skriftlig i egen signert avtale mellom Selger og Kjøper.

2. TILBUD OG PRISER

Tilbud er bare bindende for Selger innenfor oppgitt tidsrom i tilbudet. Om ikke annet er angitt, er tilbudet kun gyldig i 30 dager fra tilbudet sin dato. Tilbud er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg rett til å revidere tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres eller er mangelfull. Kjøper har plikt til, og er selv ansvarlig for å kontrollere at Selgers tilbud og ordrebekreftelse er i overenstemmelse med Kjøpers formål.

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, om ikke annet opplyses i tilbud.

Dersom det fra dato for tilbudet finner sted endringer i mer enn 3% i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger rett til å revidere tilbudet tilsvarende.

Om ikke annet opplyses klart i tilbudet er prisen å anse DAP Incoterms 2020, slik at varen leveres ulosset på sted angitt av Kjøper. Kjøper har rett til leveranse EXW Incoterms 2020, slik at overtakelse av vare skal skje på Selgers fabrikk.

3. BETALING OG SALGSPANT

Standard betalingsfrist er 20 dager fra dagen for overtakelse av vare på Selgers lager eller produksjonssted med mindre annet er avtalt i avtaler eller tilbud.

Covent kan ved ordrebekreftelse beslutte at det skal foretas forhåndsbetaling av inntil 30% av kjøpesummen. Covent kan også kreve annen sikkerhet for leveransen til kunden.

Dersom forhåndsbetaling ikke foretas innen fastsatt forfall, eller sikkerhet ikke stilles innen angitt frist, kan Covent heve salget 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunde.

Dersom det før levering oppstår tvil vedrørende kundens betalingsevne, kan Covent kreve at hele kjøpesummen betales før levering finner sted. Dersom slik betaling ikke foretas, har Covent anledning til å heve salget 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Kjøpers reklamasjon på grunn av mangler og feil fritar ikke Kjøper fra rettidig betaling.

Selger har salgspant i de leverte varene inn til kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jf. panteloven § 3-14 og § 3-22.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt. Kredittgrensen blir vurdert av Selger.

Hvis det på leveringstidspunktet oppstår, eller er oppstått usikkerhet knyttet til kundens solvens, ha Covent rett til å holde tilbake produktet og/eller kreve fullstendig betaling før levering, med mindre kunden har foretatt full betaling

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Ved purring på manglende betaling påløper purregebyr med NOK 79,-.

4. FRAKT / TRANSPORT / LEVERANSE

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn. Om Kjøper har framsatt krav om en bestemt transportvei og/eller transportmåte kommer dette som tillegg i pris.

All utlevering av transporterte varer skjer mot kvittering til transportør. Om ikke annet avtales sendes varene for Selgers regning og risiko til avtalt leveransested før lossing. Levering skjer normalt med dekket bil, noe som krever losseutstyr på bakkeplan på leveransestedet.

Kjøper skal ved mottakelse kontrollere at varen er i henhold til avtalen og da fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal av Kjøper kontrolleres mot pakk/fraktseddel. Transportskader skal alltid varsles transportør skriftlig, da notert som avvik på pakk/fraktseddel ved kvittering for varen. Uten ugrunnet opphold skal dette avviket så varsles Selger. Ved ordrer som inneholder montering og/eller igangkjøring, skal det føres en overtakelsesprotokoll.

Leveransedato er når varen er ferdig produsert og klar for utlevering fra fabrikk, dette spesifiseres i ordrebekreftelsen. Eventuelle forsinkelser eller feil/mangler fra underleverandører skal ikke Selger være ansvarlig for. Selger skal varsle Kjøper om leveranseforsinkelser på grunn av underleveranser uten ugrunnet opphold.

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes at Kjøper ikke har innbetalt tilstrekkelig sikkerhet eller har ubetalte oppgjør, slik at Selger har rett til å holde tilbake varen. Det samme gjelder når Kjøper ikke har gitt Selger etterspurt teknisk informasjon eller der Kjøper krever endringer før leveransetid. Selger har rett til å få dekket påløpte kostnader ved forsinkelser forårsaket av Kjøper.

5. RISIKO

Leveranse omfatter kun det materiell, utstyr og arbeid som er angitt i ordrebekreftelsen, og Selger har kun ansvar for sin leveranse.

Selger er ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for anvendelsen av varen eller for varens kompatibilitet med andre produkter.

Selger er uten ansvar for tap Kjøper har som direkte eller indirekte følge av leveransen. Erstatningansvar er derfor kun heftet mot den leverte varen, og kan aldri overstige 10% av varen sin verdi.

Ved leveranseforsinkelser som ikke kan klandres Selger direkte, går risiko over på Kjøper ved avtalt leveringstidspunkt.

Om Kjøper ikke kan motta varer til avtalt tid, må Kjøper erstatte Selgers utgifter i forbindelse med dette samt foreta oppgjør som om at leveransen har funnet sted som avtalt.

Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når den er overlevert eller anses som levert.

6. REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner skal varsles Selger skriftlig og uten ugrunnet opphold. Reklamasjon i forbindelse med leveransetid, skal oversendes Selger uten ugrunnet opphold, og senest innen 7 dager etter at avtalt leveranse skulle ha funnet sted. Reklamasjoner på leveranse etter dette anses som ugyldige.

Selger er bare ansvarlig for mangler som skyldes feil i konstruksjon eller materiell i inntil 2 år etter leveranse av varen.

Selger har rett til, eller den Selger på sine vegne velger, å rette feil eller mangler på egen regning og risiko. Om Kjøper selv ønsker å utbedre feil eller mangler skal dette avtales skriftlig med Selger. Metode og kostnad skal da skriftlig være avtalt, før handling finner sted.

Normal slitasje eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjonsrett. Følgefeil på grunn av ytre påvirkning av produktet som ikke var oppgitt ved ordre/bestilling omfattes derfor ikke.

Reklamasjon dekker ikke dagbøter, tap av leieinntekter, oljer, arbeidstimer, kuldemedier eller kostnader i forbindelse med reise eller andre følgekostnader.

Reklamasjon gjelder ikke dersom parameter endres eller ikke følges. Reklamasjon gjelder ikke om montasje-, installasjons-, bruker- og/eller vedlikeholds instruks eller veiledning for varen ikke følges. Vedlikehold skal dokumenteres av Kjøper.

Mangel eller feil ved emballerte varer, skal varsles uten ugrunnet opphold til Selger og senest innen 7 dager etter utlevering av varen til Kjøper.

7. AVBESTILLING, ENDRING OG RETUR

Kjøper har ikke rett til kansellering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre Selger samtykker til dette.

Reklamasjoner gir ingen rett til heving av avtale eller leveranse.

Retur av varer aksepteres kun ved nærmere avtale, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Dersom retur aksepteres, må det påberegnes minimum 20 % av varens verdi i returgebyr. Kjøper må selv besørge frakt på returvarer.

Ved endring etter at Kjøper har mottatt ordrebekreftelse har Selger rett og krav på endringsgebyr i tillegg til å få dekket påbeløpet kostnader.

8. TAUSHETSPLIKT

Kjøper har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om Selgers forretningsmessige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt og som Kjøper visste eller burde visst.

9. FORCE MAJEURE

Selger skal eller kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, epidemi/pandemi, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel (streik), kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Innen rimelig tid skal Selger gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse.

10. TVISTER

Disse salgs- og leveransebetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt Norsk rett.

Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører til løsning innenfor rimelig tid, kan begge parter søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.

I tilfelle søksmål skal Dalane tingrett benyttes som alminnelig verneting.

11. ØVRIG

Med mindre annet er bestemt, så legges følgende bestemmelser til grunn:

For ordrer som ikke inkluderer montering eller igangkjøring gjelder Alminnelige bestemmelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland Norge og Sverige (NL 17).

For ordrer som inkluderer montering eller igangkjøring gjelder Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige (NLM19).

Start typing and press Enter to search