SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COVENT AS

(Revidert oktober 2020)

Disse salgs- og leveringsbetingelser har forrang fremfor andre betingelser i den utstrekning de ikke

uttrykkelig fravikes ved en skriftlig avtale mellom partene.

1. INNLEDNING

Disse salgs- og leveringsbetingelser har forrang fremfor andre betingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved en skriftlig avtale mellom partene. Og gjelder for alle salg og leveranser fra Covent AS. Ved bestilling og/eller avtale om leveranse av produkter eller tjenester fra Covent gir kjøper sin aksept for dette. Om Kjøper har egne innkjøpsbetingelser, så har Covent AS sine salgs- og leveransebetingelser forrang for disse, om ikke annet er eksplisitt avtalt skriftlig i egen avtale mellom Covent AS og Kjøper. Covent AS benevnes heretter som Selger.

2. TILBUD OG PRISER

Tilbud er bare bindende for Selger innenfor oppgitt tidsrom i tilbudet. Om ikke annet er angitt, er tilbudet kun gyldig i 30 dager fra tilbudet sin dato. Tilbud er knyttet til en spesifikk forespørsel, og selger forbeholder seg rett til å revidere tilbud dersom opprinnelig forespørsel vises å endres eller å være mangelfull. Kjøper har plikt til, og er selv ansvarlig for å kontrollere at Selgers tilbud og ordrebekreftelse er i overenstemmelse med Kjøpers formål. Alle priser oppgis eksklusive merverdi avgift og andre offentlige avgifter, om ikke annet opplyses i tilbud. Dersom det fra tilbudet sin gitte dato finner sted endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har selger rett til å revidere tilbudet tilsvarende. Om ikke annet opplyses klart i tilbudet er prisen å anse DAP Incoterms 2010. Varen levert ulosset på angitt sted av Kjøper. Kunden har rett til leveranse EXW Intercoms 2010, som er overtakelse av produkt på Selgers fabrikk.

3. BETALING OG SALGSPANT

Standard betalingsbetingelser er 20 dager med mindre annet er avtalt i avtaler eller tilbud. Ved overskridelse av betalingsfrist plikter kjøper å betale morarente Etter forfall, beregnes morarenter på 1% pr. påbegynt mnd. Fakturadato er den dagen varen sendes eller hentes fra Selger sitt lager eller produksjonssted. Kjøpers reklamasjon på grunn av mangler og feil fritar ikke Kjøper for å gjøre en rettidig betaling. Selger har salgspant i de leverte varene inn til kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jmf. Panteloven § 3-14, §3-22. Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt. Kredittgrensen blir vurdert av Selger. Det kan kreves forskudd og/eller betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen.

4. FRAKT / TRANSPORT / LEVERANSE

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har framsatt krav om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. All utlevering av transporterte varer skjer mot kvittering til transportør. Om ikke annet avtales sendes varene for selgers regning og risiko til avtalt leveransested før lossing. Levering skjer normalt med dekket bil, noe som krever losseutstyr på bakkeplan på leveransestedet. Kjøper skal ved mottakelse kontrollere at varen er i henhold til avtalen og da fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal av Kjøper kontrolleres mot pakk/fraktseddel. Transportskader skal alltid varsles transportør ved skriftlig som avvik på pakk/fraktseddel ved kvittering for varen. Uten ugrunnet opphold skal dette avviket så varsles Selger. Ved ordrer som inneholder montering og/eller igangkjøring, skal det føres en overtakelsesprotokoll. Leveransedato er når varen er ferdig produsert og klar for utlevering fra fabrikk, dette spesifiseres i ordrebekreftelsen. Eventuelle forsinkelser fra underleverandører er/skal ikke selger være ansvarlig for. Selger skal varsle Kjøper om leveranseforsinkelser på grunn av underleveranser uten ugrunnet opphold. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes at Kjøper ikke har innbetalt tilstrekkelig sikkerhet eller har ubetalte oppgjør, slik at selger har rett til å holde tilbake varen. Det samme gjelder når Kjøper ikke har gitt Selger etterspurt teknisk informasjon eller der Kjøper krever endringer før leveransetid.

5. RISIKO

Leveranse omfatter kun det materiell, utstyr og arbeid som er angitt i ordrebekreftelsen, og Selger har kun ansvar for sin leveranse. Selger er ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for anvendelsen av varen eller for varens kompatibilitet med andre produkter, Selger er uten ansvar for tap Kunden har som direkte eller indirekte følge av leveransen. Erstatningansvar er derfor
kun heftet mot den leverte varen, og kan aldri overstige varen sin verdi. Selger er under ingen omstendighet ansvarlig for tap eller øvrige ulemper som skyldes manglende eller forsinket leveranse på grunn av utbrudd av virus, epidemier eller liknende. Ved leveranseforsinkelser som ikke kan klandres Selger direkte, går risiko over på Kjøper. Om Kjøper ikke kan motta varer til avtalt tid, må Kjøper erstatte Selgers utgifter i forbindelse med dette samt foreta oppgjør som om at leveransen har funnet sted som avtalt. Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når den er overlevert eller anses som levert.

6. REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner skal varsles Selger skriftlig og uten ugrunnet opphold. Reklamasjon i forbindelse med leveransetid, skal oversendes Selger uten ugrunnet opphold, men innen 7 dager etter at avtalt leveranse skulle ha funnet sted. Reklamasjoner på leveranse etter dette anses som ugyldige. Selger er bare ansvarlig for mangler som skyldes feil i konstruksjon eller materiell i 3 år etter leveranse av varen. Selger har rett til, eller den selger på sine vegne velger, å rette feil eller mangler på egen regning og risiko. Om Kjøper selv utbedrer feil eller mangler skal dette aksepteres og avtales skriftlig med Selger. Metode og kostnad skal da skriftlig være avtalt, før handling finner sted. Normal slitasje eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjonsrett. Følgefeil på grunn av ytre påvirkning av produktet som ikke var oppgitt ved ordre/bestilling omfattes derfor ikke. Reklamasjon dekker ikke dagbøter, tap av leieinntekter, oljer, arbeidstimer, kuldemedier eller kostnader i forbindelse med reise. Reklamasjon gjelder ikke dersom parameter endres eller ikke følges. Reklamasjon gjelder ikke om montasje-, installasjons-, bruker- og/eller vedlikeholds instruks eller veiledning for varen ikke følges. Vedlikehold skal dokumenteres av Kjøper. Mangel eller feil ved emballerte varer, skal varsles uten ugrunnet opphold til Selger og senest innen 7 dager etter utlevering av varen til Kjøper.

7. AVBESTILLING, ENDRING OG RETUR

Kjøper har ikke rett til kanselering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre Selger samtykker til dette. Reklamasjoner gir ingen rett til heving av avtale eller leveranse. Retur av varer aksepteres kun ved nærmere avtale, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Dersom retur aksepteres må det påberegnes minimum 20% av varens verdi i returgebyr. Kjøper må selv besørge frakt på returvarer. Ved endring etter at Kjøper har mottatt ordrebekreftelse har Selger rett og krav på endringsgebyr i tillegg til å få dekket påbeløpet kostnader.

8. FORCE MAJEURE

Selger skal eller kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel (streik), kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel. Innen rimelig tid skal Selger gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse.

9. TVISTER

Disse salgs- og leveransebetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt Norsk rett. Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører til løsning innenfor rimelig tid, kan begge parter søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler. I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.

10. ØVRIG

Øvrig legges følgende bestemmelser til grunn for ordrer som ikke inkluderer montere eller igangkjøring; Alminnelige bestemmelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland Norge og Sverige (NL 17). Øvrig legges følgende bestemmelser til grunn for ordrer som inkluderer montering eller igangkjøring; Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige (NLM19).
(Rev: KABR 05.10.2020)

Start typing and press Enter to search